เปิด 10 สาขาอาชีพ ที่ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาอาชีพภาคบริการ รวม 54 สาขา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 จึงได้มีการประชุมศึกษา และพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าว และเพื่อให้ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติ คณะกรรมการค่าจ้างจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 18 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
เปิด 10 สาขาอาชีพ ที่ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุด
 
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด) (ระดับ 2) ค่าจ้างรายวัน 900 บาท
ช่างเชื่อมทิก (ระดับ3) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ค่าจ้างรายวัน 855 บาท
ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ค่าจ้างรายวัน 825 บาท
พนักงานนวดไทย (ระดับ3) สาขาอาชีพภาคบริการ ค่าจ้างรายวัน 795 บาท
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) (ระดับ2) สาขาอาชีพภาคบริการ ค่าจ้างรายวัน 790 บาท
ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ระดับ3) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ค่าจ้างรายวัน 755 บาท
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ3) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ค่าจ้างรายวัน 740 บาท
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ระดับ3) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างรายวัน 695 บาท
ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาช่างอาชีพก่อสร้าง ค่าจ้างรายวัน 690 บาท
ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต (ระดับ 3), ช่างไม้ก่อสร้าง (ระดับ3) สาขาช่างอาชีพก่อสร้าง, ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ค่าจ้างรายวัน 685 บาท
ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ (ระดับ3) สาขาอาชีพช่างเครื่องยนต์ ค่าจ้างรายวัน 680 บาท
 
 
 

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )