รวมเบอร์ฉุกเฉิน เบอร์สายด่วน ปี 2566 ที่คุณควรรู้

สายด่วนและเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดบ้านไว้เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรา ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือมีสัตว์ร้ายเข้าบ้าน อย่างน้อยก็ควรรู้จักเบอร์โทรศัพท์สายด่วนที่ติดต่อได้ทันที เบอร์โทรสายด่วนที่ควรรู้ มีดังนี้

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
 
 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร.191
 • แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร.199
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร.1146
 • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร.1155
 • ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร.1192
 • กองปราบปราม โทร.1195
 • อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร.1196
 • ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร.1199
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร.1374
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร.1650
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784
 • ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง โทร.1177
 • สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
 
ศูนย์ประชาบดี โทร.1300
 
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร.1554
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร.1555
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร.1646
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร.1650
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร.1669
 • ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร.1691
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร.1860
สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์
 
 • สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร.1165
 • สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร.1330
 • ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.1367
 • สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร.1556
 • สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร.1665
 • สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร.1666
 • สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร.1668
 • ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท โทร.1772
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
 
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129
 • การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130
 • การประปานครหลวง โทร.1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค โทร.1662
 • ชลประทานบริการประชาชน โทร.1460
 
สายด่วนหน่วยงานราชการ
 
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร.192
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร.1102
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร.1111
 • กรมศุลกากร โทร.1164
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร.1166
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.1182
 • สายด่วนประกันภัย โทร.1186
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร.1330
 • กรมการค้าต่างประเทศ โทร.1385
 • สำนักงานประกันสังคม โทร.1506
 • สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง โทร.1548
 • ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567
 • กระทรวงศึกษาธิการ โทร.1579
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.1672
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร.1694
 • กระทรวงการคลัง โทร.1689
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร.1695
 • กรมสรรพสามิต โทร.1713
 • กระทรวงวัฒนธรรม โทร.1765
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.1767
 • กระทรวงคมนาคม โทร.1123
 • แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ โทร.1135
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว โทร.1139
 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน โทร.1178
 • ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กทช. โทร.1200
 • ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร โทร.1315
 • ศูนย์บริการข่าวสาร CAT Contact Center โทร.1322
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร โทร.1332
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โทร.1360
 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน โทร.1569
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร.1597
 • ศูนย์อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.1599
 • สายด่วนองค์การเภสัชกรรม โทร.1648
 • สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1667
 
สายด่วน Call Center ธนาคาร
 
 • สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM-บัตรเครดิต โทร.1188
 • ธนาคารออมสิน โทร.1115
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร.1357
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333
 • ธนาคารกรุงไทย โทร.1551
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.1572
 • ธนาคารทหารไทย โทร.1558
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร.1588
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร.1595
 • ธนาคารธนชาต โทร.1770
 • ธนาคารไทยธนาคาร โทร.0-2626-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร.0-2645-9000
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร.0-2285-1555
 • ธนาคารนครหลวงไทย โทร.0-2828-8000

 

สายด่วนขนส่งและคมนาคม
 
 • ตำรวจทางหลวง โทร.1193
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร.1197
 • กรมเจ้าท่า โทร.1199
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร.1384
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490
 • ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร.1543
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร.1543
 • กรมการขนส่งทางบก โทร.1584
 • ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690
 • บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร.1126
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร.1318
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร.1566
 • บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร.1771
 • สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร.1661
 • TAXI-RADIO โทร.1681
 • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร.1690
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร.0-2132-1888, 0-2132-1111-2
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร.0-2535-1192
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร.1573
 • กรมการบินพลเรือน โทร.0-2568-8803, 0-2568-8800
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร.0-2716-4044
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร.0-2617-7300
 • รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS) โทร.0-2617-7300, 6000, 7341
 • รถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที (MRT) โทร.0-2624-5200
 • สถานีขนส่งสายอีสาน โทร.0-2936-2582-66 ต่อ 605, 602
 • สถานีขนส่งสายเหนือ โทร.0-2936-2582-66 ต่อ 614
 • สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โทร.0-2422-4400-1, 0-2422-4444
 • สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) โทร.0-2391-4164, 2504
 
สายด่วนเครือข่ายโทรศัพท์
 
 • Call center TOT โทร.1100
 • Call center AIS โทร.1175
 • Call center TRUE โทร.1331
 • Call center DTAC โทร.1678
สายด่วนค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 
 • บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร.1113
 • บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร.1133
 • บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร.1188
 • TOT Smart Call โทร.1141
สายด่วนอื่นๆ 
 
 • สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร.181
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร.1545
 • สถานีวิทยุ จส.100 โทร.1137
 • สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร.1644
 • สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร.1677
 • สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร.1761
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร.1192
 • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร.1359
 • สายด่วนเมาไม่ขับ โทร.1717

บทความอื่นๆ