Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2024 มีที่ไหนน่าเรียนบ้าง

Times Higher Education (THE) เป็นสื่อและหนังสือพิมพ์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีความเน้นที่สำคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในหลายๆ ด้าน เช่น การวิจัย การสอน มิตรภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ
 
 
Times Higher Education นำเสนอ THE World University Rankings (อันดับมหาวิทยาลัยโลก) ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2024 นี้ ได้จัดอันดับ 1,904 สถาบัน จาก 108 ประเทศทั่วโลก การจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดหลายประเภทเพื่อประเมินคุณภาพและสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัย การเรียนการสอน การอ้างอิงงานวิจัย นักศึกษานานาชาติ โดยเป้าหมายของ THE Rankings คือการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั่วโลก
 
ทั้งนี้ THE ไม่เพียงแต่จัดอันดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข่าวสารและข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาและการวิจัย โดยมีบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการศึกษาในระดับสูงทั่วโลก
 
การจัดอันดับของทาง Times Higher Education ได้ทำการแบ่งหมวดหมู่ความโดดเด่นของแต่ละสถาบันออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 
   - ด้านวิชาการ
   - ด้านมุมมองระหว่างประเทศ
   - ด้านภาคอุตสาหกรรม
   - ด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย
   - ด้านคุณภาพการวิจัย
 
มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยไหนเด่นด้านใดบ้าง
 
ด้านวิชาการ (Teaching)
 
ความโดดเด่นด้านวิชาการจะวัดจากสภาพแวดล้อมการเรียนและการสอนของสถาบันทั้งจากมุมมองของผู้เรียนและผู้สอน รวมไปถึงอัตราส่วนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สิ่งอำนวยความสะดวก ขนาดของสถาบัน อัตราส่วนของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 
 
  10 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ
   1. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนน 39.3
   2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 36.7
   3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 28.5
   4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 26.3
   5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 23.4
   6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 23.3
   7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คะแนน 21.9
   8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนน 21.5
   9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนน 20.9
   10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คะแนน 19.4
 
ด้านมุมมองระหว่างประเทศ
 
ความโดดเด่นทางด้านมุมมองระหว่างประเทศวัดจากสัดส่วนของนักเรียนนานาชาติ สัดส่วนของบุคลากรระดับนานาชาติ และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ 10 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านมุมมองระหว่างประเทศ
 
   1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คะแนน 54.0
   2. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนน 48.7
   3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 44.1
   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนน 43.3
   5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนน 40.7
   6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 39.5
   7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 38.1
   8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คะแนน 37.9
   9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 37.7
   10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 35.4
 
ด้านอุตสาหกรรม
 
ความโดดเด่นของภาคอุตสาหกรรมวัดจากรายได้จากภาคอุตสาหกรรมของทางสถาบัน และการจดสิทธิบัตร 10 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนน 78.6
   2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 76.6
   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนน 71.0
   4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 58.1
   5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คะแนน 55.0
   6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คะแนน 54.9
   7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 43.5
   8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คะแนน 39.6
   9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้คะแนน 38.0
   10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 36.1
 
ด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย
 
ความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมการวิจัยวัดจากชื่อเสียงในการวิจัย รายได้จากการวิจัย และผลผลิตการวิจัย 10 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย
 
   1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 32.2
   2. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนน 25.0
   3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คะแนน 22.9
   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนน 22.1
   5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้คะแนน 20.9
   6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 19.1
   7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 19.1
   8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 15.1
   9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 14.8
   10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คะแนน 14.6
 
ด้านคุณภาพการวิจัย
       
ความโดดเด่นทางคุณภาพการวิจัยวัดจากการถูกนำไปอ้างอิง ความยอดเยี่ยมของการวิจัย และอิทธิพลการวิจัย 10 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย
 
   1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คะแนน 59.5
   2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้คะแนน 50.9
   3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 50.2
   4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้คะแนน 47.5
   5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนน 46.3
   6. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คะแนน 39.3
   7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 19.1
   8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน 35.5
   9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนน 35.5
   10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนน 32.6

บทความอื่นๆ