แนะนำระบบ TCAS ข้อมูลที่เด็ก ๆ ควรศึกษา

 TCAS ระบบการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย คืออะไร ข้อมูลสำคัญที่ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่ต้องรู้ เพื่อใช้สำหรับการเตรียมตัวในการเข้ามหาวิทยาลัย แต่ผู้ปกครองเองก็ควรศึกษาเช่นกัน เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจและช่วยให้คำแนะนำกับลูกได้
 
TCAS คืออะไร
 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TCAS ที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 
เป็นระบบที่ใช้คะแนนในการคัดผู้สอบติด จากการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะต้องสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ จากการจัดสอบของ สทศ. คือวิชา GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ ONET สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อด้านแพทย์, ทันตะ, เภสัช และสัตวแพทย์ จะต้องสอบความถนัดเฉพาะทาง คือข้อสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท นอกคะแนนสอบต่าง ๆ แล้วยังใช้คะแนน GPAX เข้ามาคำนวณอีกด้วย เดิมทีระบบ TCAS จะมีการคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมด 5 รอบ แต่ในปี 2564 เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยลดเหลือเพียง 4 รอบ
 
 
 
ระบบ TCAS รูปแบบใหม่
 
รอบที่ 1 รูปแบบ Portfolio  เน้นคุณสมบัติที่โดดเด่น พิจารณาจากผลงาน
 
รอบที่ 2 รูปแบบ โควตา  เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ ใช้คะแนนสอบกลาง (O-NET, GAT/PAT 9, วิชาสามัญ) หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 
รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 & รูปแบบ Admission 2  (รับสมัครพร้อมกัน แต่แยกเกณฑ์การคัดเลือก เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)
 
- รูปแบบ Admission 1  เน้นคะแนนสอบ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
 
- รูปแบบ Admission 2  เน้นการเรียนในชั้นเรียน ใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50%  >>เกณฑ์ทั้ง 10 กลุ่ม
 
รอบที่ 4 รูปแบบ รับตรงอิสระ  เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ
 
 
ทำความเข้าใจเรื่อง การไม่ใช้สิทธิ์ VS การสละสิทธิ์ ในระบบ TCAS
 
การไม่ใช้สิทธิ์ คือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
 
การสละสิทธิ์ คือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่กดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน ระบบ TCAS แล้วเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยัน สิทธิ์ไปแล้ว โดยกดสละสิทธิ์ในระบบ
 
 
การสละสิทธิ์ข้ามรอบไม่ได้ ยกเว้นรอบ Portfolio เลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วง
 
ยืนยันสิทธ์ิในรอบ Portfolio สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา คือรอบ 1 และรอบ 2
 
ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Quota สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลา
 
ยืนยันสิทธ์ิในรอบ Admission ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ แต่เลือกไม่ใช้สิทธิ์ได้ เพื่อเรียกตัวสํารองในการประมวลผลครั้งที่ 2

บทความอื่นๆ