ห้ามนำรูปบนเว็บไปใช้งานเด็ดขาด:
รูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์นี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ซึ่งทางร้านจัดทำขึ้นเองเพื่อนำมาใช้งานประกอบการขาย ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรใดๆนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด มิฉะนั้นทางร้านอาจดำเนินการคดีด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

ด่วนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตหมดวันนี้นะ

 
นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าในเขต นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราขอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งสามารถลงทะเบียน
เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง โดยมี 3 ช่องทาง
 
1. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตัวเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
 
2. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 
3. ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://www.bora.dopa.go.th/all-election หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote
 
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต-นอกราชอาณาจักร จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้
 
1. เลขประจําตัวประชาชน
 
2. ชื่อ-นามสกุล
 
3. วัน-เดือน-ปีเกิด
 
4. หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
 
5. เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)
 
6. สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
 
7. หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )