ประวัติพระแม่มารีย์ ความเป็นมา St. Mary

พระแม่มารีย์ มารดาแห่งพระเยซูคริสต์ | มารีย์เป็นผู้หญิงอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเรทในช่วงที่ชาวโรมันนั้นมีอำนาจเหนือดินแดนชาวยิว มารีย์ได้ถูกเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้กำเนิดพระเยซู โดยตามพระคัมภีร์มีการกล่าวไว้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติของพระองค์
 
 
พระแม่มารีย์
 
มารีย์เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งจากเผ่ายูดาร์ เธอได้หมั้นกับโยเซฟ ซึ่งเป็นผู้สืบสายตระกูลของ King David และอยู่กินด้วยกัน แต่ไม่มีการกล่าวถึงบิดามารดาของมารีย์แต่อย่างใด ในช่วงของการหมั้นหมายนั้น ตามประวัติศาสตร์เชื่อว่า ในตอนนั้นมารียังเด็กอยู่มาก ถึงแม้ว่าเธอจะยังเด็กและอาจจะยากจน แต่มารีนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความศรัทธาและรักพระเจ้าเป็นอย่างมาก
 
หลังจากที่มารีย์หมั้นหมายกับโยเซฟ และมาอยู่กินกับโยเซฟ ต่อมาทูตจากสวรรค์-เทพกาเบียรได้เข้ามาหาเธอแล้วกล่าวว่า “เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู (พระผู้ช่วยให้รอด)” หลังจากนั้นมารีย์ได้ตั้งครรภ์ขึ้น โยเซฟต้องการจะยกเลิกการหมั้นหมายไปอย่างเงียบ ๆ แต่ทูตสวรรค์ได้มาแจงกับโยเซฟ ไม่ให้ยกเลิกการหมั้นหมายกับทางมารีย์ และให้ปกป้องพระกุมารเยซู ชาวยิวต่างมองว่าโยเซฟนั้นคือบิดาของพระเยซู และพระเยซูเองก็ปฏิบัติกับโยเซฟเช่นนั้นเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงมีมารีย์เป็นมารดาของพระองค์เท่านั้น จริง ๆ แล้วพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู ตามพระคัมภีร์การนับถือและเคารพของชาวคริสต์ที่มีต่อพระแม่มารี
 
ประวัติพระแม่มารีย์
 
ความปิติยินดีที่จะรับใช้ต่อพระเจ้า และปฏิบัติตามความต้องการของพระเจ้า การตัดสินใจของพระแม่มารีย์ในการให้กำเนิดพระเยซูนั้นได้นำมาสู่ความยากลำบาก แต่พระแม่เองก็ทรงยินดีที่จะเป็นมารดา และรับความเจ็บปวดเหล่านั้นเอาไว้ นอกจากนี้เธอยังปฏิบัติตามแผนของพระเจ้าเสมอมา ชีวิตของพระแม่มารีย์นั้นไม่เคยสร้างความลำบากหรือไปขัดขวางการเดินทางของพระเยซูเลย
 
ชีวิตของพระแม่มารีย์นั้นได้ถูกทำนายไว้แล้ว ตามพันธะสัญญาเก่า
 
ชีวิตของพระแม่มารีย์ ได้ถูกคาดการณ์เอาไว้ในพันธะสัญญาเล่มเก่า ตามบันทึกของ Isaiah ว่า “Virgin-Mother of Emmanuel” ผู้ที่เป็นมารดาของอิมมานูเอล (อีกนามหนึ่งของพระเยซูคริสต์) จะเป็นผู้ที่ยังบริสุทธิ์ “Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and His name shall be called Emmanuel.” เช่นนั้นแล้ว พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้สัญญาณ แลดูเอาเถิด ผู้หญิงที่ครองพรหมจรรย์นั้นจะให้กำเนิดบุตรชาย และจะมีพระนามว่า อิมมานูเอล (ความหมาย พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา)
 
พระแม่มารีย์นั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งและมีความกล้าที่ยิ่งใหญ่
 
พระแม่นั้นรักพระเจ้า และรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ แต่เธอนั้นเป็นแค่ผู้หญิงยากจนคนหนึ่ง ไม่ได้มีความคาดหวังสิ่งใดในการใช้ชีวิตมากมายนัก เมื่อทูตสวรรค์กาเบียลได้มาหาและบอกกับเธอ ว่าเธอเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้ให้กำเนิดบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เธอได้แสดงความกล้าของเธออกมา “I am the Lord’s servant…May your word to me be fullfilled” ฉันเป็นทาสรับใช้พระเจ้า ให้คำกล่าวของท่านที่มีต่อฉันนั้นได้บรรลุผลด้วยเถิด นอกจากนี้เธอนั้นยังได้แสดงความแข็งแกร่งในระหว่างที่พระเยซูนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ โดยเธอนั้นได้พยายามปกป้องพระเยซูมาโดยตลอด และเป็นผู้ติดตามคนแรกที่ได้ติดตามพระเยซู
 
พระแม่มารีย์ได้รับศรัทธาจากเหล่านักบุญ
 
เนื่องจากพระแม่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า และเพราะพระแม่เองก็ได้ตอบรับในความต้องการของพระองค์ ในบทภาวนาของพระแม่มารีนั้น ได้กล่าวว่า “My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has looked on the humble estate of His servant. For behold, from now on all generations will call me blessed; for He who is mighty had done great things for me, and holy is His name” (Luke 1:46-49) จิตวิญญาณของฉันนั้นยกย่องในพระเจ้า และจิตใจของฉันนั้นปิติยินดีต่อพระองค์ผู้ช่วยชีวิตของฉัน พระองค์นั้นทรงมองเห็นความต่ำต้อยด้อยค่าในทาสของพระองค์ และจากนี้ต่อไปผู้คนนั้นจะมองฉันอย่างผาสุข สำหรับพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำสิ่งที่มากมายให้ฉัน พระนามของพระองค์นั้นช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน
 
ความบริสุทธิ์ไร้มลทินของพระแม่มารีย์นั้นไม่ได้ถูกค้นพบในพระคัมภีร์ไบเบิล
 
ในขณะที่คาทอลิกสอนว่า มารีย์นั้นคือผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน แต่โปรแตสแตนท์นั้นเชื่อว่าพระเยซูเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้บาปใด ๆ ทั้งปวง ชาวคาลิกยังสอนว่ามารีย์นั้นเป็นหญิงพรหมจรรย์ แต่ชาวโปรแตสแตนท์นั้นเชื่อว่ามารีย์นั้นมีลูกกับโยเซฟตามปกติของครอบครัว แนวคิดของความบริสุทธิ์ของพระแม่มารีย์นั้นถูกคัดค้านโดยพระวรสารของ Matthews ที่กล่าวถึงโยเซฟว่า “โยเซฟไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับมารีย์จนกระทั่งลูกของเธอนั้นได้เกิดมา” ความบริสุทธิ์ของมารีย์นั้นไม่ได้ถูกพบในคำกล่าวในพระคัมภีร์ไบเบิล
 
 
วันฉลอง สำหรับคริสตจักรโรมันคาทอลิก
 
คริสตจักรโรมันคาทอลิกกำหนดให้มีวันฉลองพระนางมารีย์หลายวัน วันที่สำคัญที่สุดเรียกว่า วันสมโภช (solemnity) มี 3 วัน ได้แก่
 
วันที่ 8 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
วันที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า
วันที่ 15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
นอกจากนี้ยังมีวันฉลอง (feast) และวันระลึกถึง (memorial) ซึ่งคริสตจักรเฉพาะถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดต่างกันไป โดยคริสจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยกำหนดวันฉลองและวันระลึกถึงพระแม่มารีย์ ดังนี้
 
วันที่ 12 ธันวาคม วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่กัวดาลูเป
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด
วันที่ 13 พฤษภาคม วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ฟาตีมา
วันที่ 31 พฤษภาคม วันฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม
วันที่ 16 กรกฎาคม วันระลึกถึงแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
วันฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ในวันเสาร์หลังวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซู
วันที่ 22 สิงหาคม วันฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
วันที่ 8 กันยายน วันฉลองแม่พระบังเกิด
วันที่ 15 กันยาน วันระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์
วันที่ 7 ตุลาคม ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ
วันที่ 21 พฤศจิกายน วันฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

สินค้าใหม่

กล่องยูนิคอร์น - 0

 • แพ็ค ละ 30 บาท ( 20 ใบ )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )