จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

การจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ จะทำได้เฉพาะป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ เท่านั้น ขณะที่การจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ผู้จองแผ่นป้ายทะเบียนต้องไปดำเนินการยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดเท่านั้น ส่วนการจองทะเบียนออนไลน์ รวมถึงการยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งกรณีต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์หรือใช้เอกสารอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
 
จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 
การจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในแบบออนไลน์ มีหลักเกณฑ์ที่ผู้จองจะต้องรับทราบดังนี้
 
 1. ผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ 
 2. เลขทะเบียนที่จองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเลข โอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติหมายเลขทะเบียนแล้วให้แคปหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียน ซึ่งจะต้องไปดำเนินการภายใน 90 วัน หากเลยกำหนดถือว่ายินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้จัดให้กับผู้อื่นต่อไป และหากต้องการจองเลขทะเบียนที่ 2 จะต้องจดทะเบียนหมายเลขที่ได้รับอนุมัติแล้วเสียก่อน
 4. ในการจองป้ายทะเบียนสามารถระบุเลขที่ต้องการเผื่อไว้ได้ 5 หมายเลข เผื่อกรณีเลขลำดับแรกถูกจองแล้วจะได้ในลำดับต่อ ๆ มา 
 5. หากมีข้อผิดพลาดในการจองไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ โดยมีการแจ้งให้ทราบ
จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร
 
จองผ่านเว็บไซต์ dlt.go.th เพื่อสแกน QR Code หรือคลิกที่นี่ เพื่อทำการจองทะเบียนรถจักรยานยนต์
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน ซึ่งจะให้ระบุดังนี้
วันที่ยื่นคำขอ
 
 • ชื่อ-นามสกุลผู้จดทะเบียน
 • เลขบัตรประชาชน/ หนังสือรับรอง
 
ผู้จองสามารถเลือกเลขทะเบียนที่ต้องการได้ 5 หมายเลข ให้ใส่เลขที่ต้องการมากที่สุดก่อนไล่ตามลำดับ
กรอกเบอร์โทรศัพท์และลงชื่อผู้จองทะเบียน
ผู้จองสามารถติดตามผลการจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ หรือคลิกที่นี่ โดยกรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ
 
จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ต่างจังหวัด ต้องทำอย่างไร
สำหรับการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นอกเหนือจากกรุงเทพฯ จะยังไม่สามารถจองทะเบียนออนไลน์ได้ และจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดเท่านั้น โดยใช้หลักฐานดังนี้
 
 • บัตรประชาชนตัวจริง (ของผู้จดทะเบียน) พร้อมสำเนา
 • ใบรับมอบรถฉบับจริง หรือสำเนาสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ พร้อมสำเนา
กรณีจองเลขทะเบียนมากกว่า 1 คัน หรือจดทะเบียนเลขที่จองไปแล้วไม่เกิน 6 เดือน ต้องแนบหลักฐานการซื้อรถ หรือหลักฐานทางทะเบียนรถทุกคัน
กรณีจองป้ายทะเบียนในนามนิติบุคคล ผู้ขอจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม แบบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือรับรองการทำงาน)
 
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ สามารถยื่นคำขอได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. เท่านั้น 

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปใส 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(เหลือง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทประวังแตก(ดำ) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ฟ้า) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ขาว) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )