หมุดที่ดินหายอย่าเพิ่งตกใจ กรมที่ดินมีทางออก

ในบางกรณีที่ "หลักเขตที่ดิน" อาจสูญหาย หรือเคลื่อนไปจากแนวเขตเดิม หรือ หมุดที่ดิน ที่เจอกับแนวเขตในโฉนดที่ดินไม่ตรงกัน สามารถดำเนินการตามคำแนะนำของกรมที่ดินได้ดังต่อไปนี้
 
 
 
1. ติดต่อสำนักงานเขตที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อทำการรังวัดสอบเขต
2. เตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ได้แก่ 
 
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ทะเบียนสมรส ,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ในกรณีขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ให้เตรียมหลักฐานดังนี้
 
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
 
ลักษณะของโฉนดที่ดิน ที่สามารถขอรวมได้
 
ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน
 
 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
 
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
 
 • เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
 • เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
 • ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
 • ค่าคนงานรังวัด 420 บาท/คน/วัน (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
       ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด รวมถึงค่าคนงานรังวัด จะกำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้
 
การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
 
 • เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่  3,480  บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  6,760  บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  10,040  บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  13,320  บาท
 
 
 
 การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 
 • เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  2,640 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน  5,080  บาท

 

 ทั้งนี้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้
 
 • กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ 
 • กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้   ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น 
 • กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ 
 • กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง 
 • กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง 
โดยหากเป็นกรณีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )