สรุปขั้นตอน - เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์ 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้ ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ นั่นก็คือการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี โดยจะเป็นการยื่นปีละ 1 ครั้ง กรณียื่นแบบเอกสารหรือกระดาษ ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งใกล้บ้าน ยื่นได้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกสามารถยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ให้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567
 
 
 
สรุปวิธียื่นภาษีออนไลน์ปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ ยื่นภาษี 2566 อย่างเข้าใจง่าย ดังนี้
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกี่แบบ
 
1. ภ.ง.ด.90 เงินเดือน+รายได้อื่น ๆ ช่วงเวลายื่นแบบภาษี คือ ม.ค.-มี.ค. ของปีภาษีถัดไป
 
2. ภ.ง.ด.91 เงินเดือน ช่วงเวลายื่นแบบภาษี ม.ค.-มี.ค. ของปีภาษีถัดไป
 
3. ภ.ง.ด.93 กรณียื่นก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบ ช่วงเวลาการยื่น ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบปกติ
 
4. ภ.ง.ด.94 รายได้ตามมาตรา 40 (5)-(8) เงินได้จากการให้เช่า วิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา ออกวัสดุประกอบสำคัญ นอกเหนือจากอุปกรณ์สัมภาระที่มี เงินได้จากนักแสดงสาธารณะ และเงินได้จากการประกอบธุรกิจพาณิชย์ ช่วงเวลาการยื่นแบบ ก.ค.-ก.ย. ของปีภาษีนั้น
 
5. ภ.ง.ด.95 สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับค่าจ้าง ช่วงเวลายื่นแบบภาษี ม.ค.-มี.ค. ของปีภาษีถัดไป
 
 
 
บุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91
 
 
ทั้งนี้สำหรับ บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 150,000 บาทต่อปี ต้องเตรียมตัว ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566 ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้นจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แต่มีรายได้จากแหล่งอื่นให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด.90
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นภาษี
 
 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จากบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุว่าในปีนั้น ๆ เรามีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักภาษีล่วงหน้าเท่าไหร่บ้าง
 • รายการลดหย่อนภาษีของทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา หรือบุตร
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี จำนวนเงินที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี, เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ

 

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 ดังนี้
 
1.เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ กรมสรรพากร ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/
 
ทำการ “เข้าสู่ระบบ” ด้วยเลขบัตรประชาชน แต่หากใครที่ยื่นครั้งแรกให้กด “สมัครสมาชิก” แล้วทำตามขั้นตอนก่อน
ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
กดยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 โดย ภ.ง.ด.90 คือ คนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ขายของออนไลน์แบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล ส่วน ภ.ง.ด.91 คือ คนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีรายได้เสริมจากช่องทางอื่น
 
 
2.ดึงข้อมูลค่าลดหย่อนอัตโนมัติ
 
โดยกรอกข้อมูลรหัสหลังบัตรประชาชน แล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”
ระบบจะแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้อัตโนมัติ จากนั้นกด “ตรวจสอบข้อมูลสำหรับยื่นแบบ”
เลือกข้อมูลที่จะใช้ในการยื่นภาษี จากนั้นกด เริ่มยื่นแบบ
 
 
 
3.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และใส่สถานะ
 
ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นให้ระบุ สถานะตนเอง โสด, สมรส, หม้าย กรณีที่สมรสแล้วจะมีให้เลือกว่า อยู่ร่วมกันตลอดปี ระหว่างปี หย่า หรือคู่สมรสเสียชีวิตระหว่างปี 2566
 
 
 
4.ระบุข้อมูลตามแหล่งที่มาของรายได้
 
ระบบจะแสดงหน้ารายได้ต่าง ๆ โดยแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์, รายได้จากทรัพย์สิน, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา
สำหรับขั้นตอนนี้ หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน ให้เลือกรายได้จากเงินเดือน คลิกที่ “ระบุข้อมูลช่อง 40(1)” จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลดังนี้
 
รายได้ทั้งหมด ให้รวมรายได้จากทุกนายจ้าง จากทุกบริษัทที่เข้าทำงานตลอดปี 2566 แล้วกรอกเลขเดียว
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้รวมภาษีที่นายจ้างแต่ละที่หัก แล้วกรอกเลขเดียว
เลขผู้จ่ายเงินได้ คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนายจ้าง หากรับเงินจากหลายนายจ้าง ให้กรอกเลขของนายจ้างที่จ่ายให้เรามากที่สุด
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก”
ทั้งนี้ หากมีรายได้อื่น ๆ ให้กรอกไล่ไปทีละข้อ โดยควรคำนวณตัวเลขให้พร้อม ก่อนเริ่มยื่นภาษีออนไลน์
 
เมื่อบันทึกรายได้แต่ละข้อเสร็จ ระบบของกรมสรรพากรจะพากลับไปที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ขั้นตอนนี้แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
 
 
5.กรอกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีของปี 2566 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว
 
ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนภาษีบุตร 30,000 บาท (เพิ่มอีก 30,000 บาท สำหรับบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป)
 
 
 
กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน และการลงทุน
 
ลดหย่อนเงินประกันสังคมไม่เกิน 9,000 บาท
ลดหย่อนประกันสุขภาพบิดามารดา ไม่เกิน 15,000 บาท
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
ลดหย่อนกองทุน RMF ไม่เกิน 500,000 บาท
ลดหย่อนกองทุน SSF ไม่เกิน 200,000 บาท
*ค่าลดหย่อนกองทุน RMF และ SSF รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
 
กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค
 
ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป ไม่เกิน 10% ของเงินได้
ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา และการบริจาคสาธารณะ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
ลดหย่อนเงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท
 
 
 
กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
 
ลดหย่อนโครงการช้อปดีมีคืน ไม่เกิน 40,000 บาท
ลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
ระบบจะดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่าย และลดหย่อนภาษี ออกมาเป็น “เงินได้สุทธิ” ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณภาษี
 
6.ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 
7.กดยืนยันการยื่นแบบ
 
เสร็จสิ้นการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องอัพโหลดเอกสารค่าลดหย่อนอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อความรวดเร็วในการขอคืนภาษี

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )