กฎหมายลาหยุดที่ลูกจ้างควรรู้จะได้ไม่เสียผลประโยชน์

การลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือการลาแบบอื่นๆ ถือเป็นหนึ่งสิทธิ์ที่ลูกจ้างทุกคนจะต้องรู้ ซึ่งในกฎหมายแรงงานก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการลาแบบไหนยังจะได้รับเงินเดือน หรือไม่ได้รับเงินเดือน
 
 
 
 
ลาป่วยได้กี่วัน
 
สิทธิในการลาป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี ถ้าป่วยตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับค่าจ้าง
ถ้าลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป (นับเฉพาะวันทำงาน) ลูกจ้างจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ให้กับนายจ้าง หากไม่มีต้องชี้แจงกับนายจ้าง
ถ้าลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน หรือลาคลอดไม่ถือว่าเป็นลาป่วย
 
 
ลากิจ คืออะไร
 
ตามกฎหมายระบุว่า "ลากิจ" คือการลากิจธุระอันจำเป็น งานหรือภาระ หรือกิจธุระอันจำเป็นที่ตัวลูกจ้างจะต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง บุคคลอื่นไม่สามารถกระทำแทนได้
 
ลาไปทำบัตรประชาชน ใบขับขี่ ติดต่อราชการ
ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นของครอบครัว เช่น พาพ่อแม่ไปหาหมอ พาลูกไปหาหมอ
ลาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล
ลาปฏิบัติธรรมทางศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ลาเข้าพิธีสมรส จัดงานสมรสของบุตร
ลาไปจัดงานศพของบุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ลูก)
ลาไปงานรับปริญญาของตัวเอง
การลากิจดังกล่าวลูกจ้างต้องทำตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย หากเป็นกิจธุระที่จำเป็น เช่น ลาไปจัดงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือพ่อ-แม่ป่วยหนักต้องไปดูใจ แม้นายจ้างจะไม่อนุมัติให้ลา แต่ลูกจ้างต้องไปถือเป็นเหตุผลอันสมควร ที่สำคัญ นายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานในกรณีนี้ได้ ถ้านายจ้างให้พนักงานลาออก นายจ้างเองจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง
 
ลากิจได้กี่วัน
 
 
ลูกจ้างลากิจไปทำธุระที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี
กรณีลูกจ้างจำเป็นต้องลากิจเพิ่มมากกว่า 3 วันทำงานต่อปี สามารถลากิจได้โดยไม่รับค่าจ้าง หรืออาจใช้ลาพักร้อนแทน แต่จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
ลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิลากิจได้
บริษัทกำหนดสิทธิลากิจลูกจ้างกี่วันก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี
ลาพักร้อนได้กี่วัน?
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี จะมีสิทธิลาพักร้อน ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานต่อปี โดยได้รับค่าจ้างในวันลาพักร้อน
บริษัทสามารถกำหนดสิทธิลดพักร้อนให้ลูกจ้างได้มากกว่า 6 วัน
ในกรณีที่ไม่ใช้วันลาพักร้อนจะสามารถเก็บสิทธิไว้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบข้อตกลงของบริษัทนั้นๆ
 
 
 
ลาคลอดลูกได้กี่วัน
 
ลูกจ้างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถลาเพื่อคลอดลูกได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เป็นจำนวน 45 วัน
ใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ทั้งกรณีไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร การคลอดบุตร และพักฟื้นหลังคลอดบุตร
 
 
ลาทำหมันได้กี่วัน
 
ลูกจ้างลาหยุดเพื่อทำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันกำหนด และออกใบรับรองให้โดยยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น
 
ลารับราชการทหารได้กี่วัน
 
ลูกจ้างลารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร ทดลองความพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้ โดยได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาสูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อปี
 
 
ลาเพื่อฝึกอบรมได้กี่วัน
 
ลูกจ้างลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยต้องแจ้งเหตุในการลาให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันลา
กรณีที่ปีนั้นลูกจ้างเคยได้รับอนุญาตให้ลามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาได้
ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาเพื่อฝึกอบรม
 
 
ลูกจ้างสามารถหยุดทำงานได้กี่วัน
 
กฎหมายแรงงานระบุว่าลูกจ้างจะต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
 
 
วันหยุดตามประเพณีมีกี่วัน
 
 
บริษัทจะต้องจัดให้มีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี โดยนับรวมวันแรงงานแห่งชาติของทุกปี เป็นวันหยุดตามประเพณีด้วย
 
วันหยุดตามประเพณีอาจพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น กรณีวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานอยู่แล้ว ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป
 
อย่างไรก็ตาม วันหยุด และการลาประเภทต่างๆ ล้วนเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนจะต้องรู้ และทำความเข้าใจ แม้ว่าบางกรณีจะเป็นข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดให้แตกต่างไปจากกฎหมายแรงงานก็ตาม แต่ก็อย่าลืมศึกษากฎระเบียบของบริษัทด้วย เพื่อรักษาสิทธิไม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรียบนั่นเอง

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )