รู้เท่าทัน โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์

 
โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต้ การอักเสบของเหงือกที่สามารถฒนาไปเป็นการติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกลัเคียง โรคเหงือกเกิดจากแบคทีเรียซึ่งเป็น
เหมือนฟิล์มที่ใสที่เกาะอยู่บนตัวฟัน ถ้าไม่ทำความสะอาดออกไปทุกวันด้วยการแปรงฟันและขัดฟัน คราบแบคทีเรียก็จะสะสม และไม่เพียงแค่เหงือกและฟันก็จะติดเชื้อ แต่รวม
ถึงเนื้อเยื่อและกระดูกที่ยึดติดกับฟันด้วย ซึ่งอาจทำให้ฟันโยก หลุด หรือต้องถูกถอนออกไป
 
โรคเหงือกอักเสบ แบ่งเป็น 3 ระยะ
1. อาการเหงือกอักเส : กรอักเสบของเหงือกที่เกิดจากคราบแบที่เรียสะสมตามร่องเหงือกนี้เป็นอาการเริ่มตันของโรคเหงือก ถ้าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันไม่
สามารถขจัดคราบแบที่เรียได้ทั้งหมด ก็จะทำให้เกิดสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหงือก และเกิดเหงือกอักสบ อาจมีการเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้
อาการสามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย
2. อาการปริทันต์ : ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนจะเข้ามาสะสม การรักษาและการดูแลที่
ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายได้
3. อาการปริทันต์ชั้นรุนแรง : ในระยะสุดท้ายนี้ กระดูกและเสันใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว และทำให้ฟันโยก ซึ่งจะส่งผลต่อการเคี้ยว ถ้ไม่ได้รับการรักษาแบบทัน
ท่วงที อาจจะต้องถอนฟันในที่สุด
 
อาการ
1. เหงือกแดงและบวมหรือนุ่ม
2. เหงือกมีเลือดออกระหว่างแปรงฟันหรือขัดฟัน
3. ฟันดูยาวขึ้นเนื่องจากเหงือกร่นลงไป
4. เหงือกไม่ติดอยู่กับฟัน เหมือนมีร่อง
5. ฟันโยก ฟันเคลื่อนห่างออกจากกัน มีการขยับเขยื้อนเวลาเคี้ยว
6. มีหนองไหลออกมาจากบริเวณร่องเหงือก
7. มีกลิ่นปากหรือรสชาติแปลกๆในปาก
 
สาเหตุ
1. แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บนตัวฟันเนื่องจากแปรงฟันไม่หมดหรือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
2. มีหินปูนหรือหินน้ำลายที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ไปให้ทันตแพทย์รักษา
3. มีฟันเก หรือใส่ฟันปลอมที่หลวมหรือแน่นเกินไป
4. มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือด หรือได้รับยารักษาโรคบางชนิด (เช่น ยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก)
5. มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในระยะวัยรุ่น ระยะตั้งครรภ์ และระยะหมดประจำเดือน
6. มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง
 
 
การป้องกันและการรักษา
1. ระยะริ่มแรของโรคเหงือกสามรถรักษาได้ด้วยการแปรงนห้ถูวิธี โดยฉาะหลังอาหารแลก่นนอน เพื่อขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์และสิ่งสกปรก ถึงแม้ว่าทันตแพทย์จะ
ทำการรักษาจนหายเรียบร้อยแล้ว ถ้าคนไข้ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โรคปริทันหรือเหงือกอักเสบจะกลับเป็นช้ำอีกได้
2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันทุกครั้งหลังจากแปรงฟันเสร็จแล้ว
3. ดูแลทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเดียวที่จะขจัดคราบแบคที่เรียที่สะสม และแข็งตัว โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนที่แข็งตัวออกจากฟัน
และร่องเหงือก ถ้ามีอาการมาก าจจะต้องทำการรักษารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากนไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย
3. ควรไปพบทันตแพทย์ ปีล:2ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละครั้ง

บทความอื่นๆ

สินค้าใหม่

เทปใส 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 100 หลา

 • ม้วน ละ 21 บาท ( 1 ม้วน )

เทปสีน้ำตาล 45 หลา

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(น้ำตาล) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ส้ม) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(ชมพู) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป ThankYou(แดง) 45 หลา

 • ม้วน ละ 22 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ฟ้า)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(น้ำตาล)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ส้ม)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ชมพู)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(ขาว)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )

เทป 20 หลา - ThankYou(แดง)

 • ม้วน ละ 10 บาท ( 1 ม้วน )